x
x

شرکت کد دوره نام درس تاريخ شروع روز / ساعت تشكيل كلاس پيش نياز مدت قیمت / تومان ثبت نام
نمایش همه   جست و جو کنید.            
CompTIA 96100 Network+ 96/01/26 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) آشنایی با ویندوز 30 330,000 پرداخت 
CompTIA 96102 Network+ 96/01/29 یکشنبه و سه شنبه (17:00 تا 20:00) آشنایی با ویندوز 30 330,000 پرداخت
CompTIA 96103 Network+ 96/02/07 پنجشنبه و جمعه (9:00 تا 14:00) آشنایی با ویندوز 30 330,000  پرداخت
CompTIA 96101 Security+ 96/02/23 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) Network+ 30 600,000  پرداخت
Microsoft 96201 MCSE2012 96/02/23 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) Network+ 240 2,860,000  پرداخت
Microsoft 96204 MCSE2012 96/02/28 پنجشنبه و جمعه (9 تا 14) Network+ 240 2,860,000  پرداخت
Microsoft 96203 MCSE2012 96/03/07 یکشنبه و سه شنبه (17:00 تا 20:00) Network+ 240 2,860,000  پرداخت
Microsoft 96202 Exchange2016 96/02/21 پنج شنبه 09:00 تا 14:00)
MCSE 60 1,100,000  پرداخت
CISCO 96305 CCNA ( R & S )v3 -200-125 96/01/19 روزهای زوج (17:00تا20:00) Network + 60 1,020,000  پرداخت
CISCO 96301 CCNA ( R & S )v3 -200-125 96/02/23 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) Network+ 60 1,020,000  پرداخت
CISCO 96304 CCNA ( R & S )v3 -200-125 96/02/28 پنجشنبه و جمعه (9:00 تا 14:00) Network+ 60 1,020,000 پرداخت
CISCO 96303 CCNA ( R & S )v3 -200-125 96/03/07 یکشنبه و سه شنبه (17:00 تا 20:00) Network+ 60 1,020,000  پرداخت
CISCO 96306 CCNP (Switch) 300-115 96/02/01 جمعه (9:00 تا 14:00) CCNA 50 1,100,000 پرداخت
CISCO 96302 CCNP Route 96/04/12 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) CCNA 50 1,100,000  پرداخت
Mikrotik 96607 Mikrotik(mtcna) 96/02/23 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) Network+ 35 700,000  پرداخت
Virtualization 96603 VMware vSphere 6.0 : Install,Configure,Manage 96/02/23 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) Network+ 48 1,488,000  پرداخت
Virtualization 96604 Vmware vSphere6.0 O ptimize & scale 96/04/03 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) Vmware ICM 48 1,488,000  پرداخت
security 637 CEH V9 + Kali Linux 95/12/22 یکشنبه و سه شنبه (14:00 تا 17:00 ) Security+ 40 1,250,000  پرداخت
security 96601 CEH V9 + Kali Linux 96/03/20 شنبه و دوشنبه و چهارشنبه(17:00تا 20:00) Security+ 40 1.100.000  پرداخت
security 96602 CISSP 96/04/26 شنبه و دوشنبه و چهارشنبه(17:00تا 20:00) CEH 30 1.200.000  پرداخت
Linux 96605 LPIC 1 96/02/23 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) Network+ 50 1,100,000  پرداخت
Linux 96606 LPIC 2 96/04/05 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) LPIC 1 50 1,100,000  پرداخت
Camp 96/1 HCNA 96/02/23 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) Network+ 40 1,100,000  پرداخت
Camp 96/2 HCNP 96/03/29 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) HCNA 40 1,200,000 پرداخت
Camp 1002 +Network 95/12/18 چهارشنبه،پنجشنبه، جمعه (09:00 تا 17:00) آشنایی با ویندوز 24 330,000 پرداخت
Camp 960101 +Network 96/01/04 جمعه تا یکشنبه ( 09:00 الی 17:00) آشنایی با ویندوز 24 330,000  پرداخت
Camp 960102 +Network 96/01/07 دوشنبه تا چهارشنبه ( 09:00 الی 17:00 ) آشنایی با ویندوز 24 330,000  پرداخت
Camp 960103 Microsoft SQL Admin 96/01/03 پنجشنبه تا دوشنبه (09:00 الی 17:00 ) آشنایی با ویندوز 40 900,000  پرداخت
Camp 960104 Microsoft SQL Design 96/01/08 سه شنبه تا شنبه (09:00 الی 17:00 ) آشنایی با ویندوز 40 900,000  پرداخت
Camp 960105 CCNA ( R & S ) 200-125 96/01/07 دوشنبه تا شنبه (09:00 الی 17:00 ) Network + 48 1,020,000  پرداخت
Camp 960106 CCNP (Route) 96/01/03 پنجشنبه تا دوشنبه (09:00 الی 17:00 ) CCNA R&S 40 1,100,000  پرداخت
Camp 960107 CCNP (Switch) 300-115 96/01/08 سه شنبه تا شنبه (09:00 الی 17:00 ) CCNA R&S 40 1,100,000  پرداخت
Camp 960108 Security+ 96/01/04 جمعه تا یکشنبه ( 09:00 الی 17:00) Network + 24 600,000  پرداخت
Camp 960109 کمپ 3 روزه HCNA 96/01/10 پنجشنبه تا شنبه (09:00 تا 17:00) Network + 24 700,000  پرداخت
Camp 960110 MTCNA & MTCRE 96/01/04 جمعه تا سه شنبه (09:00 تا17:00 ) Network + 40 600,000  پرداخت
Camp 960111 MTCNA & MTCRE 96/01/08 سه شنبه تا شنبه (09:00 تا 17:00) +Network 40 600,000  پرداخت
Camp 960112 VMware vSphere 6.0 : Install,Configure,Manage 96/01/08 سه شنبه تا شنبه (09:00 تا 17:00) Network + 40 1,488,000  پرداخت

5000 76 86 -021

info@cybertech.ir

عباس آباد (مترو بهشتی)، خیابان میرعماد، روبروی سفارت هند، پلاک 33 (دسترسی به ما)