x
x

شرکت کد دوره نام درس تاريخ شروع روز / ساعت تشكيل كلاس پيش نياز مدت قیمت / تومان ثبت نام
نمایش همه    جست و جو کنید            
CompTIA 168 +Network 95/12/04 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) آشنایی با ویندوز 30 330,000 پرداخت
CompTIA 170 +Network 95/12/07 روزهای زوج ( 09:00 تا 14:00 ) آشنایی با ویندوز 30 330,000 پرداخت
CompTIA 96101 Network+ 96/01/26 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) آشنایی با ویندوز 30 330,000 پرداخت
CompTIA 96102 Security+ 96/02/23 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) Network+ 30 600,000 پرداخت
CompTIA 96103 Network+ 96/01/29 یکشنبه و سه شنبه (17:00 تا 20:00) آشنایی با ویندوز 30 330,000 پرداخت
CompTIA 96104 Network+ 96/02/07 پنجشنبه و جمعه (9:00 تا 14:00) آشنایی با ویندوز 30 330,000 پرداخت
Microsoft 96201 MCSE 2012
96/02/23 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) Network+ 240 2,860,000 پرداخت
Microsoft 96202 Exchange 2016
96/08/29 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) MCSE 60 900,000 پرداخت
Microsoft 96203 MCSE 2012
96/03/07 یکشنبه و سه شنبه (17:00 تا 20:00) Network+ 240 2,860,000 پرداخت
Microsoft 96204 MCSE 2012
96/02/28 پنجشنبه و جمعه (9 تا 14) Network+ 240 2,860,000 پرداخت
CISCO 351 CCNA ( R & S )v3 -200-125 95/12/04 روزهای زوج (17:00تا20:00) Network + 60 1,020,000 پرداخت
CISCO 343 CCNA ( R & S )v3 -200-125 96/01/19 روزهای زوج (17:00تا20:00) Network + 60 1,020,000 پرداخت
CISCO 429 CCNP (Switch) 300-115 95/12/07 روزهای زوج (17:00تا20:00) CCNA R&S 50 1,100,000 پرداخت
CISCO 96301 CCNA ( R & S )v3 -200-125 96/02/23 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) Network+ 60 1,020,000 پرداخت
CISCO 96302 CCNP Route 96/04/12 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) CCNA 50 1,100,000 پرداخت
CISCO 96303 CCNA ( R & S )v3 -200-125 96/03/07 یکشنبه و سه شنبه (17:00 تا 20:00) Network+ 60 1,020,000 پرداخت
CISCO 96304 CCNA ( R & S )v3 -200-125 96/02/28 پنجشنبه و جمعه (9:00 تا 14:00) Network+ 60 1,020,000 پرداخت
Mikrotik 96607 Mikrotik 96/02/23 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) Network+ 35 700,000 پرداخت
Virtualization 96603 VMware vSphere 6.0 : Install,Configure,Manage 96/02/23 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) Network+ 48 1,488,000 پرداخت
Virtualization 96604 Vmware vSphere Optimize 96/04/03 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) Vmware ICM 48 1,488,000 پرداخت
Linux 96605 LPIC 1 96/02/23 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) Network+ 50 1,100,000 پرداخت
Linux 96606 LPIC 2 96/04/05 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) LPIC 1 50 1,100,000 پرداخت
Camp 95-14 کمپ 5 روزه HCNA 95/12/14 شنبه تا چهارشنبه (09:00 تا 17:00) Network + 40 1,120,000 پرداخت
Camp 95-17 کمپ 3 روزه HCNA for Cisco Engineers 95/12/07 شنبه،یکشنبه،دوشنبه (09:00 تا 17:00) CCNA R&S 24 675,000 پرداخت
Camp 95-15 کمپ 5 روزه HCNP 95/12/21 شنبه تا چهارشنبه (09:00 تا 17:00) HCNA R&S 40 1,200,000 پرداخت
Camp 96/1 HCNA 96/02/23 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) Network+ 40 1,100,000 پرداخت
Camp 96/2 HCNP 96/03/29 روزهای زوج ( 17:00 تا 20:00 ) HCNA 40 1,200,000 پرداخت
Camp 1004 CCNA ( R & S )v3 -200-125 ۹۵/12/14 شنبه تا پنجشنبه (09:00 تا17:00 ) Network + 48 1,020,000 پرداخت
Camp 1002 +Network 95/12/18 چهارشنبه،پنجشنبه، جمعه (09:00 تا 17:00) آشنایی با ویندوز 24 330,000 پرداخت
Camp 1003 VMware vSphere 6.0 : Install,Configure,Manage 95/12/07 شنبه تا چهارشنبه (09:00 تا 17:00) Network + 40 1,488,000 پرداخت
Camp 96101 +Network 96/01/04 جمعه تا یکشنبه ( 09:00 الی 17:00) آشنایی با ویندوز 24 330,000 پرداخت
Camp 96102 +Network 96/01/07 دوشنبه تا چهارشنبه ( 09:00 الی 17:00 ) آشنایی با ویندوز 24 330,000 پرداخت
Camp 96103 Microsoft SQL Admin 96/01/03 پنجشنبه تا دوشنبه (09:00 الی 17:00 ) آشنایی با ویندوز 40 900,000 پرداخت
Camp 96104 Microsoft SQL Design 96/01/08 سه شنبه تا شنبه (09:00 الی 17:00 ) آشنایی با ویندوز 40 900,000 پرداخت
Camp 96105 CCNA ( R & S ) 200-125 96/01/07 دوشنبه تا شنبه (09:00 الی 17:00 ) Network + 48 1,020,000 پرداخت
Camp 96106 CCNP (Route) 96/01/03 پنجشنبه تا دوشنبه (09:00 الی 17:00 ) CCNA R&S 40 1,100,000 پرداخت
Camp 95107 CCNP (Switch) 300-115 96/01/08 سه شنبه تا شنبه (09:00 الی 17:00 ) CCNA R&S 40 1,100,000 پرداخت
Camp 96108 Security+ 96/01/04 جمعه تا یکشنبه ( 09:00 الی 17:00) Network + 24 600,000 پرداخت
Camp 96109 کمپ 3 روزه HCNA 96/01/10 پنجشنبه تا شنبه (09:00 تا 17:00) Network + 24 700,000 پرداخت
Camp 96110 MTCNA & MTCRE 96/01/04 جمعه تا سه شنبه (09:00 تا17:00 ) Network + 40 600,000 پرداخت
Camp 96111 MTCNA & MTCRE 96/01/08 سه شنبه تا شنبه (09:00 تا 17:00) +Network 40 600,000 پرداخت
Camp 96112 VMware vSphere 6.0 : Install,Configure,Manage 96/01/08 سه شنبه تا شنبه (09:00 تا 17:00) Network + 40 1,488,000 پرداخت

5000 76 86 -021

info@cybertech.ir

خیابان شهید بهشتی (متروبهشتی) خیابان میرعماد روبه روی سفارت هند پلاک 33